Divdabji

9 October 2013 by Pigmalijonas

Level: A1
1080 views
0
0

Atstāstāma izteiksme

Atstāstāmās izteiksmes veidošanai izmanto lokāmos darāmās kārtas divdabjus ar tagadnes, pagātnes, iteratīvās pagātnes un nākotnes formām. Tagadnes formā var tikt lietots priedēklis be-, kas piešķir darbības turpinājuma nokrāsu: (be)dirb-ąs, -anti 'joprojām strādājoš/s, -a'. Atstāstāmo izteiksmi var veidot arī ar ciešamās kārtas nekatrās dzimtes divdabi: tagadne - mano, tavo ... jų dirbama, girdima, rašoma (sal. latviešu valodas formas manis darāms, tevis rakstāms utt.); pagātne - mano, tavo, jo ... dirbta, girdėta, rašyta (sal. latviešu valodā manis, tevis, viņa ... darīts, dzirdēts, rakstīts).

Darbības vārdu saliktās formas.

Salikto formu veidošanai, tāpat kā latviešu valodā, izmanto lokāmos darāmās vai ciešamās kārtas divdabjus un palīgverba būti (yra, buvo, bus) formas, piem., esu dirbęs 'esmu strādājis', būčiau girdėjęs '(es) būtu dzirdējis', buvo rašiusi '(viņa) bija rakstījusi'.

Divdabju locīšana

Darāmās kārtas divdabju locīšanu sk. šeit.

Tagadnes un nākotnes vīriešu dzimtes nominatīva formām vienskaitlī un daudzskaitlī ir paralēlas formas: lieto gan ar nazālo patskani gala zilbē (dirb-ą, dirbs-ią, gird-į utt.), gan ar piedēkļiem -ant- un -int- atvasinātas formas (dirb-ant-is, dirbs-iant-is, gird-inti-is, girdės-iant-is, raš-ant-is, rašys-iant-is; daudzskaitlī dirb-ant-ys, girdės-iant-ys, rašys-iant-ys utt.).

Ciešamās kārtas divdabjus loka tāpat kā 1. deklinācijas īpašības vārdus ar -as, -a.

Iteratīvās pagātnes divdabjus loka pēc pagātnes divdabju parauga: raš-ęs, raš-iusi - rašy-dav-ęs, rašy-dav-usi utt.

There are no comments for this lesson.