Uzsvars

5 October 2013 by Pigmalijonas

Level: A1
2050 views
0
0

Lietuviešu valodā uzsvars var atrasties jebkurā zilbē. Lokot vārdu, uzsvara vieta var mainīties arī vārdformās.

Uzsvaru un intonāciju apzīmēšanai tiek lietotas trīs intonāciju zīmes: akūts ( ´ ) - dešininis, gravis ( ` ) - kairinis, cirkumflekss ( ~ ) - riestinis. Gravis nozīmē īsu patskani, bet akūts un cirkumflekss - gaŗu.

Piem.: Gravis: be`t (bet), du`lkės (putekļi), kalba` (valoda), vi`skas (viss), degtu`kas (sērkociņš).

Akūts: tė´vas (tēvs), bro´lis (brālis), ka´ulas (kauls), šviesia´usias (visgaišākais), la´imė (laime).

Cirkumflekss: ba~das (bads), me~tas (laiks), giesmė~ (dziesma), Kau~nas (Kauņa), darbinin~kas (strādnieks).

Gramatikās šīs zīmes raksta virs burta (piem., sõdas - dārzs), bet šeit tās liksim pēc burta (so~das).

Priekšpēdējās zilbes likums

Lietuviešu uzsvars ir diezgan sarežģīts, tātad citu valodu runātājiem to ir pagrūti iemācīties. Visvieglāk iemācīties ir bieži dzirdot valodu un iegaumējot uzsvara vietu. Tomēr ir daži likumi, kuŗu ievērošana ļoti palīdz.

Viens no tiem ir priekšpēdējās zilbes likums. Ja priekšpēdējā zilbe ir īsa (`) vai cirkumflektēta (~), lietvārdu vsk. instrumentālis un dsk. akuzatīvs tiek uzsvērts galotnē:

vi`sas - su visu`, visu`s (viss)
universite`tas - su universitetu`, universitetu`s (universitāte)
vai~kas - su vaiku`, vaiku`s (bērns)
kal~bą - su kalba`, kalba`s (valoda)

Ja priekšpēdējā zilbe ir akūtēta (´), lietvārdu vsk. instrumentālis un dsk. akuzatīvs saglabā uzsvaru celmā:

ka´lnas - su ka´lnu, ka´lnus (kalns)
ga´lvą - su ga´lva, ga´lvas (galva)
komersa´ntas - su komersa´ntu, komersa´ntus (komersants)
Petra´itis - su Petra´ičiu, Petra´ičius (Petraitis)

Priekšpēdējās zilbes likums darbojas arī verbu vsk. 1. un 2. pers. tagadnes un pagātnes formās:

sa~ko - sakau~, sakai~ (sacīt)
su`ko - sukau~, sukai~ (griezt)
ve´rda - ve´rdu, ve´rdi (virt)

There are no comments for this lesson.