Orientation in a town

3 December 2018 by wolfganghofmeier

Level: A1
58 views
0
0

The post office is 2 km from the station. _ Yūbinkyoku wa eki kara ni-kiro desu. _ 郵便局は駅から2キロです。

The restaurant is 1 km from the bridge. _ Resutoran wa hashi kara ichi kiromētoru desu. _ レストランは橋から1kmです。

It is 3 km from the park to the river. _ Kōen kara kawa made san kiromētoru desu. _ 公園から川まで3kmです。

It is 500 m from the hotel to the temple. _ Hoteru kara jiin made go hyaku mētoru desu. _ ホテルから寺院まで500mです。

The temple is in front of the hotel. _ Jiin wa hoteru no mae ni arimasu. _ 寺院はホテルの前にあります。

The post office is to the left of the restaurant. _ Yūbinkyoku wa resutoran no hidarigawa ni arimasu. _ 郵便局はレストランの左側にあります。

The park is to the left of the station. _ Kōen wa eki no hidarigawa ni arimasu. _ 公園は駅の左側にあります。

The shrine is behind the museum. _ Jinja wa hakubutsukan no ushiro ni arimasu. _ 神社は博物館の後ろにあります。

 

Is the Buddhist temple on the left side? _ Bukkyō jiin wa hidarigawa ni arimasu ka? _ 仏教寺院は左側にありますか?

No, it is on the right side. _ Īe, sore wa migigawa ni arimasu. _ いいえ、それは右側にあります。

 

Is the Shinto shrine on the right side? _ Jinja wa migigawa ni arimasu ka? _ 神社は右側にありますか?

Yes, it is on the right side. _ Hai, sore wa migigawa ni arimasu. _ はい、それは右側にあります。

 

Walk 400 m, then turn left. _ Yon hyaku mētoru aruki, tsugini hidari ni magarimasu. _ 400メートル歩き、次に左に曲がります。

Walk 600 m, then turn right. _ roppyaku mētoru aruki, tsugini migi ni magarimasu. _ 600メートル歩き、右に左に曲がります。

There are no comments for this lesson.